PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

- Zákazky
Podľa § 49a Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní. V ľavom menu je možné prejsť na zoznam zákaziek zadávaných verejným obstarávateľom. AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o.
IČO: 36261050
Tomášikovo 476, 925 04 Tomášikovo
Slovensko
     
- Výzva na predloženie ponuky (PDF) Podľa Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017
k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014-2020
AGRO TOMÁŠIKOVO, s.r.o.
IČO: 36261050
Tomášikovo 476, 925 04 Tomášikovo
Slovensko